به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 50 هزار و 445 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 28 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 199 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 5 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 2 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 96 درصد رسید. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به هزار و 941 میلیارد تومان رسید که 11 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

در هفته اخیر شاهد افزایش ارزش معاملات خرد سهام بودیم، به طوری که در سه روز ابتدایی به 7 هزار میلیارد تومان بالغ شد و روز چهارشنبه به 11 هزار و 353 میلیارد تومان افزایش یافت که بالاترین رقم در سال جاری است. 

میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 8 هزار و 286 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 59 درصدی داشت. 

بورس