معاون رئیسی: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حاصل جنگ روانی است