۲۰۶ مرکز درمانی از رادیو داروهای تولید سازمان انرژی اتمی استفاده می‌کنند