واکنش غریب آبادی به خشونت دولت فرانسه علیه معترضان