این ستاره ایرانی به دنبال جلب رضایت دستیار سابق مورینیو