دولت باید بخشی از دارایی های خود را بفروشد/ استیضاح وزرا مشکلی را حل نمی کند