تهران: بخشی از جنگ اوکراین نیستیم/ غرب روی اسب بازنده شرط بست/ متن احیای برجام آماده امضاست