بخشی از جنگ در اوکراین نیستیم/ توافق همچنان روی میز است/ رویکرد آمریکا در مذاکرات دوگانه و متناقض است