گام‌های بلند سازمان انرژی اتمی در تولید داروهایی بر پایه ترکیبات دوتره