واکنش روزنامه اعتماد به فشارهای منتقدان / آیا ما از قاتلین حمایت می‌کنیم؟