پاسخ به ابهاماتی درباره امکان و نحوه الگو گرفتن از حضرت زهرا(س)