تحلیل بنیادی سهام کرازی / فروش ماهانه کرازی از ابتدای سال 1400