وزیر اطلاعات: وحدت موجود در کشور اقتدار دشمن را شکسته است