چه خبر از کدال؟ تقاضای پتروشیمی‌ها برای سهام دماوند انرژی عسلویه