اختلاف قیمت ۷۰۰ میلیون تومانی این خودرو در بازار و نمایندگی