سخنگوی خانه سینما: خشونت به نفع مردم و حاکمیت نیست