کاربرد خشونت همواره به معنای اقتدار نیست، گاهی به معنای ضعف است/ برای عبور از بحرام به افراد خردمند و حلقه واسطه نیاز داریم