دستگیری عاملان سنگ پرانی به خودروهای عبوری در جهرم