بخشی از دوره سربازی درباره مهارت آموزی برای تامین اشتغال باشد