فرانسوی‌ها اسم آرژانتین را از ایستگاه مترو برداشتند