شهرخبر

ائتلاف کشورهای عربی برای توسعه مناسبات مالی

کدخبر: ۵۴۲۳۶۴
اقتصادنیوز: کشورهای عربی سعی دارند تا سرمایه گذاری در بانک مرکزی مصر را به 28 میلیارد دلار افزایش دهند، تا به این طریق شاهد گسترش مناسبات مالی میان کشورهای عربی باشیم.
ائتلاف کشورهای عربی برای توسعه مناسبات مالی

به گزارش اقتصادنیوز تصمیــم عربســتان در زمانــی گرفته شده کــه مصــر بــا چالش‌هــای جــدی مربــوط بــه کمبــود ارز در بــازار داخلـی روبرو بوده است؛ امـری کـه بانـک مرکـزی مصـر را بـر آن داشـت تـا اخیـرا بـا روسـای بانک‌هـای عامـل بـه منظـور جسـتجوی کانال‌هایـی بـرای افزایـش منابـع ارز خارجـی بـه تبـادل نظـر بپـردازد.

عربستان طی ماه‌های اخیر توسعه مناسبات خود با کشورهای عربی را در دستور کار قرار داد تا به این طریق ائتلافی بزرگ میان کشورهای عربی به وجود آورد. به همین منظور در ماه اوت تاسـیس ۵ شـرکت منطقـه‌ا‌ی توسـط صنـدوق سـرمایه گـذاری عمومـی ایـن کشـور به منظور سـرمایه گـذاری در دستور کار قرار گرفت و به این طریق شرکت سعودی-مصری با استفاده از منابع این صندوق تشکیل شد.    

عربســتان ســعودی اخیــرا اعــلام کــرده کــه ســپرده‌های خــود در بانــک مرکــزی مصــر را 5 میلیــارد دلار افزایــش داده و ســپرده‌گذاری‌هــای بانکــی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس در مصــر به بیش از 28 میلیــارد دلار رسیده است.

طـی پنـج سـال گذشـته، کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و در راس آنهـا، کشـورهای امـارات و عربسـتان سـعودی، بـه عنــوان بخشــی از همــکاری بــرای تقویــت ثبــات و افزایــش منابــع ارزی مصــر، بــه ســپرده‌گذاران اصلــی در بانــک مرکــزی مصــر تبدیــل شــده‌اند.

بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی مصــر کــه در اوت گذشــته منتشــر شــد، کل ســپرده‌های بلندمــدت کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس در بانــک مرکــزی مصــر بالــغ بــر 15 میلیــارد دلار بــوده اســت. در حالــی کــه ســپرده‌های کوتاه‌مــدت بیش از 13 میلیــارد دلار آمریــکا اســت.

از سوی دیگر مجمـوع سـپرده‌های بلندمـدت و کوتاه‌مـدت عربسـتان سـعودی در بانـک مرکـزی مصـر، بالـغ بـر 10.3 میلیـارد دلار، سـپرده‌های امـارات، 10.7 میلیـارد دلار، کویـت 4 میلیـارد دلار و قطـر 3 میلیـارد دلار بـوده اسـت.

با توجه به چالش کمبود ارز مصــر، این کشور بــه دنبــال راه‌هایــی بــرای افزایــش درآمدهــای ارزی خــود اســت. از جملــه این راه‌ها می‌تــوان بــه اعطــای معافیت‌هایــی بــرای مصری‌هایــی کــه در خــارج از کشــور زندگــی می‌کننــد، جهــت ســرمایه‌گذاری در ایــن کشــور اشـاره کـرد. عـلاوه بـر ایـن، مصـر بـه دنبـال افزایـش صـادرات گاز طبیعـی، منطقی‌سـازی میـزان مصـرف داخلـی و تمرکـز بـر انرژی‌هـای تجدیدپذیـر اسـت تـا بخشـی از گاز مصرفـی محلـی را بـه سـمت صـادرات تغییـر جهـت دهـد.