رسانه‌ای که از کودتای 28 مرداد حمایت کرد، دلسوز مردم ایران است؟