کم فروشی نان با اجرای طرح هوشمندسازی به پایان می رسد