شهرخبر

استقبال مردمی در مسیر حرکت رئیس جمهور به سمت مصلی نهبندان

استقبال مردمی در مسیر حرکت رئیس جمهور به سمت مصلی نهبندان

استقبال مردمی در مسیر حرکت رئیس جمهور به سمت مصلی نهبندان

خبرگزاری برنا