شهرخبر

برای حل مشکل کمبود آب در استان برنامه داریم/ شخصاً پیگیر اتصال ریلی استان هستم

برای حل مشکل کمبود آب در استان برنامه داریم/ شخصاً پیگیر اتصال ریلی استان هستم

برای حل مشکل کمبود آب در استان برنامه داریم/ شخصاً پیگیر اتصال ریلی استان هستم

خبرگزاری برنا