برنج مازندران هوایی شد / مشتری‌های عربی و اروپایی برای برنج شمال سر و دست می شکنند !