سه سیگنال منفی برای بازار خودرو / کیا سراتو 2022 با چه قیمتی وارد بازار می شود