شهرخبر

فیلم/ حامی قاتل بودن هیچ تفاوتی با خود قاتل ندارد

حامی قاتل بودن هیچ تفاوتی با خود قاتل ندارد

واکنش‌ها در فضای‌ مجازی به حامیان کسانی که خود اعتراف به اقداماتشان کرده‌اند ولی همچنان به حرف غلط خود تاکید می‌کنند.