چینی ها معنای دخالت خارجی درباره تمامیت ارضی را خوب می دانند