فیلم/ تروریست‌های رسانه‌ای و تکرار دروغ بزرگ بدون ارائه سند