7 تکواندوکار از حضور در رقابت های آزاد کشوری معاف شدند