بخشی از تدریس در مدارس می‌تواند به "دانش‌آموزان" واگذار شود