اصلی ترین چالش این مسأله را افت تیراژ تولید طی چهار سال اخیر می توان دانست.

اما این همه ماجرا نیست زنجیره خودروسازی به نوعی به ویروس فرانسوی ها مبتلا شده و بخش های مانند تولید موتور و گیربکس نیز از این ناحیه ضربه خورده اند