پرداخت بخشی از مطالبات کادر فنی و بازیکنان خارجی استقلال