سانسور بخشی از بیانیه مشترک چین و عربستان در مورد جزایر سه‌گانه