حکومت طالبان: بدنبال گسترش روابط تجاری با ایران هستیم