در جنگ تمام عیار رسانه‌ای دشمن، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستیم