سخنگوی دولت: در جنگ رسانه‌ای علیه کشورمان نیازمند سرمایه‌گذاری و تمرکز بیشتر هستیم