عکس/ استقبال از تماشای بازی اسپانیا- مراکش در فن فست البیدا پارک دوحه