وزارت اطلاعات بیانیه داد/ انهدام چند هسته عملیاتی وابسته به منافقین