راندمان مصرف آب کشاورزی در کشور کمتر از 50 درصد است / باید به سمت «کشاورزی کم‌آب‌بر» حرکت کنیم