شهرخبر

یک تریلیون دلار سرمایه گذاری برای مقابله با انرژی‌های تجدیدپز در خاورمیانه

کدخبر: ۵۳۹۲۴۳
اکوایران: بــرآورد جدید صنــدوق بین‌المللــی پــول، نشان دهنده آن است که خاورمیانــه بــه منظــور مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی، بــه سـرمایه‌گذاری یـک تریلیـون دلاری تـا افـق 2030 برای انرژی های تجدیدپز نیازمنـد اسـت. ایـن بـرآورد، همزمـان بـا اجـلاس تغییـرات اقلیمـی کـه در مصـر برگـزار شـد، ارائـه شـده اسـت.
یک تریلیون دلار سرمایه گذاری برای مقابله با انرژی‌های تجدیدپز در خاورمیانه

به گزارش اکوایران؛ اندکــی پــس از برگــزاری اجـلاس تغییـرات اقلیمـی، برخــی کشــورهای عربــی قراردادهــای بــزرگ انــرژی ســبز منعقــد کرده‌انــد. عربســتان ســعودی در قالــب قــراردادی 2.5 میلیــارد دلاری بــرای ســاخت و میزبانــی یــک طــرح تولیــد انرژی‌هــای تجدیدپذیـر در خاورمیانـه طـی 10 سـال آینـده متعهـد شـده اسـت. امـارات متحـده عربـی نیـز قـراردادی در زمینه توسـعه انرژی‌هــای پــاک بــا عمــان امضــا کــرده اســت. از سوی دیگر مصــر هم اعــلام کــرده اســت کــه یکــی از بزرگتریــن نیروگاه‌هــای بــادی جهــان را توســعه خواهد داد.

 امـارات متحـده عربـی کـه در حـال حاضـر سـومین تولیدکننـده بـزرگ نفـت خـام اوپـک بـه شـمار مـی‌رود، اولین کشـور خلیـج فـارس بـود کـه برنامه‌هـای خـود را بـرای رسـیدن بـه انتشـار کربـن خالـص صفـر تـا سـال 2050 اعـلام کـرد. عربسـتان سـعودی و بحریـن نیـز از ایـن رونـد پیـروی کردنـد و اعـلام کردنـد کـه قصـد دارنـد تـا سـال 2060 ،به کشـور کربـن خنثـی تبدیـل شـوند. در همیـن راسـتا، عمـان نیـز متعهـد شـده تـا سـال 2050 بـه ایـن موقعیـت دسـت یابـد.  صنـدوق بین‌المللـی پـول دو مسـیر را بـرای خاورمیانـه جهـت دسـتیابی بـه اهـداف کربن‌زدایـی مـورد حمایـت خـود پیشـنهاد کـرده اسـت. حـذف تدریجـی تمـام یارانه‌هـای سـوخت طـی هشـت سـال آینـده، همـراه بـا وضـع مالیـات بـر کربـن بـه صـورت مرحلـه‌ای اسـت کـه در قالـب آن 8 دلار بـه ازای هـر تـن CO2 در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن رویکـرد بـه ایـن مناطـق اجـازه می‌دهـد تـا بـه اهـداف انتشـار گازهـای گلخانـه ای 2030 بـدون سـرمایه‌گذاری اضافـی در انرژی‌هـای تجدیدپذیـر دسـت یابنـد.