دادگاه فائزه هاشمی برگزار شد ؛ فهرست اتهامات مشخص شد | بررسی مستندات و فایل‌های ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات توسط قاضی | واکنش وکیل هاشمی