تحلیل بنیادی سهام لطیف / افزایش 95 درصدی سود خالص در نیمه سال