حرکت به سمت استفاده از ابزار های نوین بانکی با اجرای قانون جدید چک