درمورد بازی ایران و آمریکا به فرض توپ به یک طرف هم رفته باشد، به معنی پیروزی آمریکا نیست / ما5روز است عملیات کردیم آمریکای ذلیل هنوز شناسایی نکرده