در این سناریو دولت ها می‌خواهند جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرند و این پدیده جهان را به سمت رکود تورمی در سال ۲۰۲۳ سوق خواهد داد.