حجم کل عرضه منتشر شده ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار ورقه سهم است که سقف خرید برای اشخاص حقیقی حداکثر به میزان ۶۰۰ هزار ورقه سهم است و افراد حقوقی مجاز به خرید این سهم نمی باشند.