اقتصاد ایران، قدرتمند است؛ دشمن چشم دیدن قله موفقیت های ما را ندارد