وقتی دفاع از «کشور» به دفاع از «قدرت» تقلیل یابد؛ لشکر رسانه‌ای و نورچشمی‌ها به قطر برای تماشای فوتبال اعزام می‌شوند